پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي كه جهت استخراج، پالايش و پخش نفت، گاز و نيز پتروشيمي احداث مي‌گردند، تحت عنوان پروژه هاي انرژي در صنعت بيمه مطرح مي‌باشند. با توجه به ريسك و ارزش اقلام مورد بيمه در پروژه هاي انرژي، براي هر كدام از پروژه‌هاي در حال اجرا و بهره‌برداري، از شركت‌هاي بيمه خارجي معتبر نرخ و شرايط اخذ مي شود و پس از موافقت دست اندركاران پروژه، مازاد بر سهم نگهداري بازار داخل كشور، نزد اين شركت هاي معتبر ، اتكايي مي‌گردد.
بيمه‌نامه‌اي كه براي پروژه هاي دريايي صادر مي‌شود با متن خاص بوده و با بيمه‌نامه تمام خطر نصب كه براي عملياتهاي پروژه هاي خشكي صادر مي‌شود متفاوت است.
معمولاً حفاري چاه‌ها، نصب سكو، لوله‌كشي و تاسيسات جانبي در دريا صورت گرفته و پس از استخراج نفت يا گاز آن را با لوله به ساحل فرستاده و در پالايشگاه فرآيند تصفيه انجام مي‌پذيرد. بدين ترتيب بخشي از كارها در دريا و بخشي در خشكي انجام مي‌شود. معمولاً حق بيمه بخش دريايي بالاتر از حق بيمه بخش خشكي مي‌باشد.

شركت بيمه پارسيان پروژه هاي زير را در منطقه عسلويه تحت پوشش قرار داده است:
• فاز 6 و 7 و 8 بخش دريايي
• نصب سكو دريايي SPD9
• فاز 9و10 بخش خشكي
• فاز 9 و 10 بخش انتقال تجهيزات     

علاوه بر پروژه‌هايي كه بيمه‌نامه آن‌ها مستقيماً در شركت بيمه پارسيان صادر شده ‌است، اين شركت بصورت بيمه گري مشترك در بيمه نمودن بخش عمده اي از پروژه‌هاي مربوط به پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي گاز كشور مشاركت دارد.