بیمه های خودرو

 


امروزه استفاده از خودرو قسمتي از زندگي ماست به طوريكه زمان زيادي را با خودرو خود در حال حركت از نقطه اي به نقطه‌ ديگر هستيم. به تبع اين موضوع، آمار تصادفات و حوادث رانندگي نيز روز به روز افزايش مي يابد و مبالغ زيادي جهت جبران خسارت هاي وارده هزينه مي شود. در اين بين بهترين راه حل براي حذف و تقليل هزينه هاي ناشي از حوادث رانندگي، بيمه است؛ خدمتي كه آرامش و امنيت شما در آن نهفته است.

شركت بيمه پارسيان در راستاي ايجاد امنيت و آرامش براي دارندگان خودرو و جبران زيان هاي ناشي از تصادفات رانندگي انواع بيمه نامه هاي خودرو اعم از بيمه بدنه،‌ بيمه شخص ثالث را ارائه مي كند.چرا بيمه خودرو، چرا شركت بيمه پارسيان ؟


حوادث و سوانح رانندگي مي تواند حتي براي بهترين رانندگان نيز اتفاق بيافتد. جبران اغلب اين خسارت ها خارج از توان مالي دارندگان و يا رانندگان خودرو ميباشد. شركت بيمه پارسيان اين اطمينان را به شما مي دهد كه در صورت وقوع حوادث رانندگي اگر به شما، سرنشينان خودروي شما، اشخاص ثالث و يا خودرويتان، توسط وسيله نقليه شما، خسارت و آسيب وارد شود، با ارائه انواع پوشش هاي بيمه اي در کنار شما بوده و آرامش خيال شما را فراهم سازد.


*شركت بيمه پارسيان داراي شعب پرداخت خسارت در سراسر كشور مي باشد*انواع بيمه هاي خودرو


*هر حادثه رانندگي‌ مي تواند باعث ‌بروز خسارت ( اعم از مالي و جاني ) براي ‌اشخاص‌ ثالث‌، راننده‌ و سرنشينان‌ خودرو گردد*

 

خسارات‌ وارده به افراد داخل و خارج از خودرو، اعم از راننده

خودرو، در صورتيكه شما مقصر حادثه باشيد را توان‌ با خريد

شخص ثالث جبران‌ نمود.

خسارات‌ وارده به وسيله نقليه خودتان را مي توان از

طريق خريد بدنه خودرو جبران‌ كرد.