هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارت جاني و يا مالي به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نمايد. بيمه هاي مسئوليت حرفه اي ضامن جبران خسارات ناشي از شغل و حرفه افراد به ديگران است. انواع اين بيمه نامه عبارتند از :

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان
در اين بيمه نامه خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان در قبال افراد تحت معالجه كه به علت خطا و اشتباه و يا قصور غير عمدي در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي و يا رواني گرديده و يا فوت شده اند، تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان
در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.


  بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان
در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.

• بيمه مسئوليت حرفه‌اي مديران مهدهاي كودك :

در صورت وقوع حادثه براي کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشي از مسئوليت مدير مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طريق اين بيمه‌نامه جبران خواهد شد. مدير مهد كودك مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، مسئوليت مربيان در قبال كودكان تحت مراقبت را نيز تحت پوشش قرار دهد. بديهي است مسئوليت مدني مدير مهد كودك در قبال پرسنل تحت عنوان بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان پوشش داده خواهد شد. همراه بيمه نامه هاي مذكور بيمه گذار مي تواند جبران خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث مانند همسايگان، افراد عبوري و سايرين را نيز در خواست نمايد. يكي از مزاياي بيمه نامه هاي مسئوليت بي نام بودن آنهاست. همچنين شما مي توانيد با پرداخت مبلغي اندك پوشش پرداخت ديه بدون نياز به راي دادگاه را نيز درخواست نمايد. همچنين در صورتيكه بيمه گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفيف مي گردد

بيمه مسئوليت مدني مديران مجموعه‌هاي ورزشي در قبال ورزشكاران و مراجعين
شركت بيمه در اين بيمه نامه متعهد مي گردد كه خسارات جاني وارد به مراجعه كنندگان در محدوده مجموعه ورزشي كه ناشي از مسئوليت مديران مجموعه ورزشي باشد، را جبران نمايد. خسارات وارد به تماشاگران نيز مي تواند تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد. لازم به ذكر است خسارت ناشي از حوادث ورزشي تحت پوشش نمي باشد.

بيمه مسئوليت مدني مديران واحدهاي اقامتي در قبال مراجعين
اين بيمه نامه خسارات جاني وارده به مسافران و ميهمانان هتل يا واحداقامتي ناشي از مسئوليت مدير هتل يا واحد اقامتي را جبران خواهد نمود. البته پوشش خسارت مالي نيز تحت شرايطي قابل ارائه مي باشد.


بيمه مسئوليت مدني مديران اردو و تورهاي گردشگري
چنانچه براي افراد شركت كننده در تورهاي سياحتي و زيارتي، حادثه اي رخ دهد و اين حادثه ناشي از تقصير يا سهل انگاري مدير يا مسئول تور باشد، اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به زيان ديده را جبران مي نمايد. در اين نوع بيمه نامه تنها خسارت جاني تحت پوشش بوده و خسارات مالي فاقد پوشش است

بيمه مسئوليت حرفه اي مديران استخر در قبال استفاده كنندگان
اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به استفاده كنندگان كه ناشي از مسئوليت مدير استخر باشد را جبران مي نمايد. همچنين مدير استخر مي تواند پوشش مسئوليت ناجيان غريق در قبال شناگران را نيز خريداري نمايد. بديهي است مسئوليت مديران استخر در قبال كاركنان با تهيه پوشش بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان بيمه مي شود

بيمه مسئوليت مدني مديران مراكز آموزشي
اين بيمه‌نامه خسارت جاني وارد به دانشجويان، دانش‌پذيران و ساير افرادي که تحت هر عنواني در موسسه آموزشي ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئوليت مدير مركز آموزشي، جبران خواهد نمود.

بيمه مسئوليت مدني مديران شهربازي در قبال مراجعه كنندگان
اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به استفاده كنندگان از امكانات شهربازي را كه ناشي از مسئوليت مدير شهربازي باشد را تحت پوشش قرار مي دهد. به شرط رعايت كليه استانداردهاي مربوط به تاسيسات و وسايل بازي موجود در شهربازي و وجود برنامه هاي مدون و علمي بازديدهاي دوره اي

بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مسئول فني بيمارستان ، درمانگاه ها و كلينيك ها
در صورت احراز مسئوليت مدير يا مديران فني بيمارستانها، درمانگاه ها ، كلينيك ها در خصوص خسارت ناشي از فوت، نقص عضو شركت بيمه تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران كننده خسارات مذكور خواهد بود.

بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب / تست سيستم گازسوز خودرو
شركت هايي كه با مجوز هاي مراجع ذيصلاح اقدام به نصب يا تست سيستم هاي گازسوز اعم از CNG و يا LPG مي نمايند، مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان خودرو و اشخاص ثالث را كه ناشي از مسئوليت آن شركت باشد، تحت پوشش بيمه در آورند.

بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي مسئول فني داروخانه
اين بيمه نامه جبران كننده خسارات ناشي از قصور مسئول فني داروخانه در ازاي اشتباه و خطاي سهوي وي در ارائه خدمات دارويي به مشتريان تا سقف تعهدات بيمه نامه خواهد بود. اين بيمه نامه خسارات ناشي از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئوليت فرد جبران مي كند

بيمه مسئوليت مدني مديران تعميرگاه‌هاي خودرو در قبال مراجعين
خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص مراجعه كننده به تعميرگاه و خودروهاي آنها در زمان تعمير كه ناشي از آتش سوزي ، انفجار، سرقت كلي، شكست شيشه ، سقوط از وسايل بالابرنده و يا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئوليت مدير تعميرگاه توسط اين بيمه نامه جبران خواهد شد. بديهي است خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان قصور مدير تعميرگاه جبران مي شود.

بيمه مسئوليت مدني مديران پاركينگ هاي عمومي در قبال مراجعين
اين بيمه نامه خسارت جاني وارده به مراجعه كنندگان به پاركينگ هاي عمومي و يا خسارت مالي وارده به خودروها را ناشي از خطر سرقت كلي و يا آتش سوزي در محوطه پاركينگ باشد مشروط به احراز مسئوليت مدير پاركينگ طبق راي مراجع قضايي و تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران مي نمايد.