بیمه مسئولیت مدنی آسانسور، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور، هنگام ورود و ترک آسانسور که ناشی از مالکیت، مراقبت و تعمیر و نگهداری آن بوده و بیمه گذار طبق قانون، مسئول شناخته می شود جبران می کند. طبق این قرارداد هرگونه حادثه منجر به خسارت و صدمه بدنی که از نقص فنی چرخها، در و تجهیزات آسانسور ناشی شود پوشش بیمه ای خواهد داشت. پوشش بیمه مسئولیت مدنی آسانسور می تواند شامل جرح و صدمه بدنی و خسارت مادی وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشی از برخورد فیزیکی خود آسانسور باشد. پوشش اولی و دومی از نوع مسئولیت است.
عمده ترین خسارت ناشی از استفاده از آسانسور را می توان در محل هایی که عمومی بوده و افراد مختلف از آن استفاده می نمایند، مانند هلتها، مجتمع های آپارتمانی، ساختمان های اداری، انبارها و غیره جستجو کرد. در مورد کارخانجات، انبارهای عمومی و گاراژها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد می شود که بیمه گذار طبق قانون، مسئول جبران آن خواهد بود. در این رابطه، جرح بدنی کارکنان بیمه گذار که در راستای اجرای انجام وظیفه شغلی است، پوشش بیمه ای ندارد. هم چنین پوشش بیمه ای به تغییرات ساختمان، تجدید بنای ساختمان و تخریب ساختمان قدیم قابل تسری نیست. ارائه پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی بیمه گذار برای مالکین، اجاره کنندگان و موجرین مجاز است. استفاده از این پوشش، زمانی امکان پذیر است که در پیشنهاد و خود قرارداد بیمه به طور مشخص عنوان بیمه مسئولیت مدنی آسانسور قید شده باشد. قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می تواند همراه با بیمه جبران خسارت مادی وارده به اموال بیمه گذار یا اموالی که اجاره شده و برای استفاده در اختیار بیمه گذار میباشد و هنگام حمل با آسانسور در اثر برخورد با آسانسور یا شیء دیگری دچار خسارت می شوند صادر گردد.