بيمه‌نامه‌هاي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي پارسيان شامل:
بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه پارسيان (CAR)
بيمه تمام خطر نصب بيمه پارسيان(EAR)
بيمه عدم النفع ناشي از تاخير در بهره برداري بيمه پارسيان(DSU)