بيمه‌نامه‌هاي دوره بهره‌برداري پارسيان شامل: 

بيمه تمام خطر ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري بيمه پارسيان(CPM)

بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه پارسيان(MB)

بيمه تجهيزات الكترونيكي بيمه پارسيان (EE)