در ارتباط با هواپيما بيمه‌نامه هاي مختلفي صادر مي‌شود

بيمه خسارات وارده به هواپيما Hull cover
چنانچه در اثر وقوع حادثه، هواپيما دچار خسارت جزئي شود و يا بطور كلي از بين برود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه و تا حدي كه در جدول مشخصات ذكر شده جبران مي نمايد. در اين زمينه هزينه‌هاي فرود اضطراري و هزينه‌هاي نجات هواپيما نيز پوشش داده مي‌شود.

 

مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث Third Party Liability

چنانچه در اثر برخورد هواپيما و يا سقوط اشخاص و يا اشيائي از آن، خسارت مالي و يا بدني به اشخاص ثالث وارد شود و بيمه‌گذار قانوناً مسئول شناخته شود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را تا حدي كه در بيمه‌نامه ذكر شده جبران مي نمايد. در اين ارتباط هزينه‌هاي دادگاه نيز قابل پرداخت است.
 
مسئوليت مدني نسبت به مسافران Liability For Passengers
خسارت بدني وارد به مسافران در حين سوار شدن به هواپيما و در مدتي كه در داخل هواپيما هستند و همچنين در هنگام پياده شدن، تحت عنوان بيمه مسافران، در بيمه‌نامه پوشش داده مي‌شود. در اين زمينه براي هر مسافر حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود و بعضاً تابع كنواسيون‌هاي بين‌المللي است. علاوه بر آن بار هر مسافر نيز بيمه مي‌گردد. چنانچه بار گم شود و يا اشتباهاً به جاي ديگري ارسال شود، شركت بيمه خسارت آن را تا حدي كه در بيمه‌نامه قيد شده مي‌پردازد.
 
بيمه خدمه Crew Personal Accident Insurance
افرادي كه در هواپيما ارائه خدمات مي‌نمايند شامل خلبان‌، مهمانداران و غيره در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرند و براي هر كدام حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود. چنانچه در اثر سانحه هوايي فوت و يا مجروح شوند، شركت بيمه غرامت فوت و يا هزينه بيمارستاني را جبران خواهد نمود.
 
بيمه فرانشيز Deductible Insurance
با توجه به اينكه در بيمه بدنه هواپيما فرانشيز قابل توجهي در نظر گرفته مي‌شود، اين فرانشيز نيز قابل بيمه كردن مي باشد.
 
بيمه از دست دادن گواهينامه Loss Of License Insurance
سلب اجازه پرواز يا از دست دادن گواهينامه بعلت بيماري خلبان ، نقص عضو و ساير موارد نيز يكي از مواردي است كه قابل بيمه شدن است و ذينفع آن خلبان مي‌باشد. اين بيمه‌نامه بصورت انفرادي و گروهي قابل ارائه است.