در بيمه كشتي، شركت بيمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد و در بعضي از پوشش‌ها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد. كشتي به دو صورت تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد:

بيمه زماني
بيمه سفر

بيمه‌نامه‌هاي كشتي براساس كلوزهاي مدون در بازار بيمه بين‌المللي بوده و با توجه به آن‌ها نرخ و شرايط تعيين مي‌گردد. براي اينكه بتوان شناوري را تحت پوشش قرارداد لازم است آن شناور توسط موسسات رده‌بندي ذي صلاح بازديد شده وگواهينامه‌هاي مربوطه را داشته باشد.
در بيمه‌ شناورها فاكتورهاي گوناگوني موثرند، از جمله:
نوع شناور، سال ساخت، ارزش شناور، قلمرو، پرچم، مديريت و مالكيت، رده‌بندي، تناژ، نوع محموله، سابقه خسارتي، مدت بيمه و وضعيت بازار بيمه.
علاوه بر خسارت وارده به بدنه و ماشين‌آلات شناور، مسئوليت مدني ناشي از تصادم به ميزان 4/3 نيز تحت پوشش قرار مي گيرد.
جهت اعلام نرخ بيمه، متقاضي بايد حداقل مدارك زير را ارائه نمايد:


پروانه ثبت و بهره‌برداري
گواهي رده بندي
گواهي ايمني
گواهي قابليت دريانوردي